ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ& ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η KOSMOCAR A.E. (ως υπεύθυνος επεξεργασίας) και οι Εξουσιοδοτημένοι Έμποροι, Αντιπρόσωποι και Συνεργάτες (εφεξής Δίκτυο) ενημερώνουν δια του παρόντος τον κάτωθι υπογεγραμμένο Υποκείμενο Προσωπικών δεδομένων εφεξής ΥΠΔ) ότι θα προβούν σε συλλογή, καταχώρηση και τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία παρέχονται από τον ΥΠΔ  στα πλαίσια της παρούσας συναλλαγής.

*Βασικός τρόπος επικοινωνίας

Δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου για τους εξής σκοπούς:

Η KOSMOCAR A.E. και το Δίκτυο για την κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του ΥΠΔ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι αυτού στα πλαίσια της παρούσας ή μελλοντικής συναλλαγής, επεξεργάζονται τα ΔΠΧ του για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών τους (π.χ. έναντι φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων Αρχών) και επιπλέον για τους εξής εμπορικούς σκοπούς:

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.