Α4

Ενημέρωση Όρων Συναίνεσης

Η KOSMOCAR A.E. (ως υπεύθυνος επεξεργασίας) και οι Εξουσιοδοτημένοι Έμποροι, Αντιπρόσωποι και Συνεργάτες (εφεξής Δίκτυο) ενημερώνουν δια του παρόντος το Υποκείμενο Προσωπικών δεδομένων εφεξής ΥΠΔ) ότι θα προβούν σε συλλογή, καταχώρηση και τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία παρέχονται από τον ΥΠΔ  στα πλαίσια της παρούσας συναλλαγής.

Η KOSMOCAR A.E. και το Δίκτυο για την κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του ΥΠΔ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι αυτού στα πλαίσια της παρούσας ή μελλοντικής συναλλαγής, επεξεργάζονται τα ΔΠΧ του για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών τους (π.χ. έναντι φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων Αρχών) και επιπλέον για τους εξής εμπορικούς σκοπούς:

(α) διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
(β) έρευνα αγοράς και ικανοποίησης πελατών
(γ) επεξεργασία και ανάλυση των προσωπικών δεδομένων για εξατομικευμένες προτάσεις και προσφορές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

Τα ΔΠΧ του ΥΠΔ αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εισαγωγική εταιρεία KOSMOCAR A.E., το Δίκτυο των συνεργαζόμενων Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων, Αντιπροσώπων και Συνεργατών και το Εργοστάσιο παραγωγής του οχήματος. Τα ΔΠΧ δύναται επίσης να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εκπλήρωσης των ως άνω σκοπών. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργαστούν τα ΔΠΧ αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της KOSMOCAR AE και του Δικτύου, δεσμευόμενες έναντι αυτού στην αυστηρή τήρηση των επιταγών της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα ΔΠΧ διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) έως δέκα (10) ετών, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρξει ανανέωση της σχετικής συγκατάθεσης του ΥΠΔ, τα προσωπικά δεδομένα του θα διαγράφονται οριστικά, εκτός αν υπάρχει εκ του Νόμου υποχρέωση διατήρησης αυτών για συγκεκριμένους σκοπούς.

Ο ΥΠΔ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των ΔΠΧ, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων που τον αφορούν με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα www.kosmocar.gr. Σε περίπτωση άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του ΥΠΔ εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτού. Ο ΥΠΔ διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα δήλωση συναίνεσης, είτε σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του.
Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και για τα δικαιώματα που μου παρέχονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία ως υποκείμενο των δεδομένων μου.

 
  • volkswagen.gr
  • audi.gr
  • skoda.gr
  • athens.bentleymotors.com
  • lamborghini.com
  • ducati.gr
  • vwcv.gr
  • kosmoride.gr